Løyvegaranti

Vi leverer våre garantiforsikringer i samarbeid med NUA og Am Trust

Vi er

Rimeligere

Etableringsgebyr kr 0,-
Årlig administrasjonsgebyr kr 0,-
Avtaletillegg kr 0,-
Søknad om tilsagn kr 0,-

Enklere

Enkelt å bestille

Bedre

Løyvegaranti uten sikkerhet i bolig eller kontantinnskudd

Priser 2020

Drosje/Selskapsvogn/Transportløyve For Funksjonshemmede
Første løyve Påfølgende løyve i samme kategori
 kr 2900  kr 1 435
Turvogn
Første løyve Påfølgende løyve i samme kategori
 kr 2 900  kr 1 435
Ruteløyve motorvogn
Første løyve Påfølgende løyve i samme kategori
 kr 2 900  kr 1 435
Gods
Første løyve Påfølgende løyve i samme kategori
 kr 3 760  kr 1 860

Løyvegaranti informasjon

Den som vil drive persontransport eller godstransport mot vederlag må ha løyve.

Yrketransportlova og tilhørende vedtekter regulerer området.

Løyvemyndighet:

Fylkeskommunene er løyvemyndighet for de behovsprøvde løyvene dvs. drosjeløyve, selskapsvognløyve, løyve for transport for funksjonshemmede og løyver for rutetransport (buss, fylkesvegferge og lokale båtruter). Statens vegvesens nasjonale transportløyveenhet i Lærdal er løyvemyndighet for de ikke-behovsprøvde løyvene dvs. turvognløyve og løyve for godstransport med motorvogn. Statens vegvesen v/Vegdirektoratet er løyvemyndighet for ruteløyve for riksvegferger.

Beneficiant:

Tilgodesett etter Garantien er enhver kreditor hvis fordring oppstår under utøvelse av Løyvehavers virksomhet som person- eller godstransportør.

Garantiens omfang:

Utbetalinger i henhold til Garantien er maksimert til Garantiens pålydende på det tidspunkt kravet kommer frem til Garantisten. Enhver utbetaling i henhold til Garantien vil redusere Garantistens ansvar tilsvarende.

Garantiperiode:

Garantien dekker krav som er oppstått i perioden fra Garantiens utstedelsesdato og til den opphører. Garantien opphører enten:

a) to måneder etter at Garantisten har sendt skriftlig oppsigelse til Løyvehaver med samtidig underretning til den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1, eller
b) når Løyvehaver har sagt opp Garantien overfor Garantisten, og Garantisten har sendt skriftlig underretning om dette til den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1, eller
c) når den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1 har truffet endelig vedtak om inndragelse av transportløyvet, eller
d) når det åpnes konkurs hos Løyvehaver, eller
e) når Løyvehaver dør.
I situasjoner som nevnt i bokstav b) eller c) ovenfor, fortsetter Garantien likevel å løpe for det antall løyver som eventuelt gjenstår.

Garantiperiode ved ombytting av garantier:

Avløser garantien en annen, tilsvarende garanti (herunder som følge av skifte av Garantist), dekker Garantien både krav som har oppstått, men ikke forfalt til betaling og krav som har oppstått og forfalt til betaling i de siste 6 måneder før skiftet eller ombyttet. Disse krav kan ikke kreves av tidligere garantist eller under tidligere garanti. Gjaldt tidligere garanti for et høyere beløp enn ny garanti, gjelder den høyere beløpsgrensen for ny garanti i 6 måneder etter skiftet av garantist eller ombyttet.

TaxiForsikring i samarbeid med NUA