Løyvegaranti

Vi leverer våre garantiforsikringer i samarbeid med NUA og Am Trust

Vi er

Rimeligere

Etableringsgebyr kr 0,-
Årlig administrasjonsgebyr kr 0,-
Avtaletillegg kr 0,-
Søknad om tilsagn kr 0,-

Enklere

Enkelt å bestille

Bedre

Løyvegaranti uten sikkerhet i bolig eller kontantinnskudd

Priser 2020

Drosje/Selskapsvogn/Transportløyve
Første løyve Påfølgende løyve i samme kategori
 kr 2900  kr 1 435
Turvogn
Første løyve Påfølgende løyve i samme kategori
 kr 2 900  kr 1 435
Ruteløyve motorvogn
Første løyve Påfølgende løyve i samme kategori
 kr 2 900  kr 1 435
Gods
Første løyve Påfølgende løyve i samme kategori
 kr 3 760  kr 1 860

Løyvegaranti informasjon

Med virkning fra 01.07.2020 har Samferdselsdepartementet gitt dispensasjon fra kravet om garanti for drosjeløyve og løyve for transport av funksjonshemmede. Dispensasjonen gjelder kun for motorvogn registeret for høyst åtte sitteplasser i tillegg til førersetet, og det er derfor ikke lengre nødvendig å stille garanti for disse løyvekategoriene. Motorvogn registrert for 9 – 16 sitteplasser i tillegg til førersetet skal til enhver tid ha gyldig garanti.

Garantiens omfang:

Utbetalinger i henhold til Garantien er maksimert til Garantiens pålydende på det tidspunkt kravet kommer frem til Garantisten. Enhver utbetaling i henhold til Garantien vil redusere Garantistens ansvar tilsvarende.

Garantiperiode:

Garantien dekker krav som er oppstått i perioden fra Garantiens utstedelsesdato og til den opphører. Garantien opphører enten:

a) to måneder etter at Garantisten har sendt skriftlig oppsigelse til Løyvehaver med samtidig underretning til den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1, eller
b) når Løyvehaver har sagt opp Garantien overfor Garantisten, og Garantisten har sendt skriftlig underretning om dette til den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1, eller
c) når den aktuelle Løyvemyndighet etter punkt 1 har truffet endelig vedtak om inndragelse av transportløyvet, eller
d) når det åpnes konkurs hos Løyvehaver, eller
e) når Løyvehaver dør.
I situasjoner som nevnt i bokstav b) eller c) ovenfor, fortsetter Garantien likevel å løpe for det antall løyver som eventuelt gjenstår.

Garantiperiode ved ombytting av garantier:

Avløser garantien en annen, tilsvarende garanti (herunder som følge av skifte av Garantist), dekker Garantien både krav som har oppstått, men ikke forfalt til betaling og krav som har oppstått og forfalt til betaling i de siste 6 måneder før skiftet eller ombyttet. Disse krav kan ikke kreves av tidligere garantist eller under tidligere garanti. Gjaldt tidligere garanti for et høyere beløp enn ny garanti, gjelder den høyere beløpsgrensen for ny garanti i 6 måneder etter skiftet av garantist eller ombyttet.

TaxiForsikring i samarbeid med NUA